Skip to content
Contact
Openingstijden showroom
Maandag 13.00uur tot 17.00uur
Dinsdag 13.00uur tot 17.00uur
Woensdag 13.00uur tot 17.00uur
Donderdag 10.00uur tot 17.00uur
Vrijdag 10.00uur tot 17.00uur
Zaterdag 10.00uur tot 13.00uur of op afspraak
Zondag Gesloten

Wij adviseren u een afspraak te maken indien u van plan bent ons te bezoeken

Dit kan uiteraard door ons te bellen op telefoonnummer 072-5206564, maar ook via onze online agenda!

Zelf een drukke agenda? Bel ons gerust om te vragen naar de mogelijkheden. Check onder het contactformulier onze algemene voorwaarden.

Bel ons
Bezoek ons

Phoenixstraat 27, ALKMAAR

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Conijn Parketvloeren B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Phoenixstraat 27.

 • TOEPASSELIJKHEID:
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven en alle met ons tot stand te brengen overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 • DEFINITIES:
  Vloer bedekkend materiaal: parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat- en PVC vloeren.
  Koper: degene die met Conijn Parketvloeren een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.
  Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
  Overeenkomst: al naar gelang van toepassing is, een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW, tenzij anders overeengekomen.
  GELDIGHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN:
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Conijn Parketvloeren, koper en consument.
 • DOORCONIJN PARKERVLOEREN UITGEBRACHTE OFFERTES:
  Door Conijn Parketvloeren op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van één maand na dagtekening, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidsduur wordt genoemd. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij Conijn Parketvloeren aanwezige voorraad op het moment van uitbrengen van de offerte. De juiste levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt kort vóór de totstandkoming van een getekende overeenkomst. Indien door Conijn Parketvloeren wordt verkocht “zolang de voorraad strekt”, zal dat uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld. De offerte vermeldt tevens of de aangeboden vloerbedekking al dan niet een speciale bestelling van Conijn Parketvloeren is. Dit in verband met de regeling over de annulering, zoals hierna in artikel 1.18 is weergegeven.
 • TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST:
  De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan Conijn Parketvloeren te kennen geeft akkoord te gaan met de mondeling dan wel schriftelijk uitgebrachte offerte en koper het daartoe door Conijn Parketvloeren op te maken document heeft ondertekend of bevestigd per mail.
 • KLEUR- EN STRUCTUURAFWIJKINGEN:
  In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, het dessin en de dikte vermeld van de vloerbedekking. Conijn Parketvloeren wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander vloermateriaal. Lichtinval kan verkleuring van de vloerbedekking tot gevolg hebben. Door het gebruik van de toe te passen afwerkmaterialen wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.
 • WANNEER WORDT DOOR CONIJN PARKETVLOEREN GELEVERD:
  In de verkoopovereenkomst wordt de week vastgelegd waarin het gekochte vloerbedekking aan koper kan worden afgeleverd. Voor deze regeling is gekozen om koper de gelegenheid te geven een juiste planning te maken en op een later tijdstip aan Conijn Parketvloeren kenbaar te maken wanneer koper in staat is de gekochte vloerbedekking in ontvangst te nemen. Daarom dient koper tenminste drie weken vóór de week waarin de aflevering is gepland aan Conijn Parketvloeren kenbaar te maken dat de vloerbedekking ook daadwerkelijk kan worden afgeleverd. Ontvangt Conijn Parketvloeren deze mededeling van koper niet, dan bepaalt Conijn Parketvloeren naar eigen goeddunken het juiste levertijdstip in de door hem opgegeven week van levering. Conijn Parketvloeren kan in dat geval zelfs besluiten de levering uit te stellen, althans te wachten tot nader van koper vernomen is. Indien het aan koper te wijten is dat de daadwerkelijke levering meer dan drie maanden later dan de in de offerte genoemde levertijd wordt uitgesteld, dan heeft Conijn Parketvloeren het recht prijsverhogingen aan koperdoor te berekenen vanaf het moment van de koopovereenkomst, voor zover prijsverhogingen hebben plaatsgevonden. De hierboven genoemde termijn van 3 maanden begint te lopen vanaf de laatste dag van de week die als week van aflevering in de koopovereenkomst, wordt genoemd. Deze regeling is niet van toepassing indien de vloerbedekking vóór de geplande datum door koper is betaald. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 3 maanden heeft Conijn Parketvloeren het recht de gekochte vloerbedekking bij koper af te leveren en is koper verplicht de overeengekomen prijs te betalen. Op verzoek van koper kan Conijn Parketvloeren de vloerbedekking voor een termijn van ten hoogste 3 maanden kosteloos in opslag houden, maar koper moet dan wel aan Conijn Parketvloeren de koopprijs betalen. In dat geval zal Conijn Parketvloeren aan koper een schriftelijke opgave overhandigen, waaruit blijkt dat koper eigenaar is van de gekochte vloerbedekking alsmede de plaats waar dit ligt opgeslagen. Na het verstrijken van de laatstgenoemde termijn van 3 maanden worden door Conijn Parketvloeren opslagkosten in rekening gebracht op basis van € 15,- per m3 per maand.
 • WANNEER MOET KOPER EXTRA KOSTEN BETALEN:
  Extra kosten worden koper in rekening gebracht in het navolgende geval: Op het moment dat de aflevering plaatsvindt, is koper niet in de gelegenheid de vloerbedekking in ontvangst te nemen. Indien Conijn Parketvloeren om die reden een tweede keer moet langskomen, worden transportkosten in rekening gebracht op basis van € 1,- per kilometer vanaf de vestigingsplaats van Conijn Parketvloeren tot aan het adres van de koper, met een maximum van 100 kilometer.
 • DOOR OVERMACHT KAN CONIJN PARKETVLOEREN NIET (TIJDIG) LEVEREN:
  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Conijn Parketvloeren geen invloed kan uitoefenen, waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen bedrijf. Conijn Parketvloeren is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht, waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt Conijn Parketvloeren tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk. Is er sprake van tijdelijke overmacht, dan deelt Conijn Parketvloeren tevens mede, indien mogelijk, wanneer aan die overmachtstoestand een einde komt. Bij blijvende overmacht heeft Conijn Parketvloeren het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat door koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Nadat Conijn Parketvloeren een dergelijke mededeling heeft gedaan en de overmachtstoestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren, heeft koper de keuze om: - hetzij akkoord te gaan met levering, nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor Conijn Parketvloeren heeft opgehouden te bestaan;
  - de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat koper van Conijn Parketvloeren een schadevergoeding kan vorderen. Koper is gehouden om deze keuze schriftelijk aan Conijn Parketvloeren kenbaar te maken binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van Conijn Parketvloeren, waarin deze zich beroept op overmacht. Indien koper niet reageert op de door Conijn Parketvloeren gezonden mededeling van overmacht, wordt koper geacht te hebben gekozen voor levering nadat de overmachtssituatie is geëindigd.
 • ADRESWIJZIGING:
  Indien koper, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, verhuist, dient hij Conijn Parketvloeren hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien koper dit verzuimt, dan is koper voor de gevolgen van dat verzuim zelf aansprakelijk. Voor het toepassen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld, mag Conijn Parketvloeren er vanuit gaan dat het in de koopovereenkomst door koper genoemde adres het juiste adres is, tenzij Conijn Parketvloeren een verhuismededeling van koper ontvangt.
 • WANNEER MOET ER BETAALD WORDEN:
  Betaling van te leveren vloerbedekking dient te geschieden bij vooruitbetaling (50% van het factuurbedrag) tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf de dag van aflevering van de vloerbedekking materiaal bestaat voor koper de plicht tot betaling daarvan. De dag na aflevering is derhalve de verzuimtermijn en vanaf die dag is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd over de nog niet betaalde koopsom of gedeelte daarvan. Kan er niet op de geplande dag worden afgeleverd, om redenen door koper aangegeven, dan is de verzuimtermijn 8 dagen na de geplande datum van aflevering. Blijft betaling binnen 8 dagen achterwege en geeft Conijn Parketvloeren de vordering daarom uit handen, dan is koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die door Conijn Parketvloeren moeten worden gemaakt om de vordering te incasseren. Deze kosten bedragen minimaal € 100,- en maximaal 15% van het door koper verschuldigde bedrag.

Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Conijn Parketvloeren ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Conijn Parketvloeren te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Conijn Parketvloeren. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 • MEER- EN MINDERWERK

Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Conijn Parketvloeren en de wederpartij overeengekomen te worden. Conijn Parketvloeren is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Conijn Parketvloeren - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.

Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • CONIJN PARKETVLOEREN KAN ZEKERHEID VOOR DE BETALING VERLANGEN:
  Conijn Parketvloeren kan koper zekerheid vragen dat hij zijn betalingsverplichtingen zal nakomen zodra Conijn Parketvloeren zijn deel van de overeenkomst is nagekomen. Indien koper niet bereid of niet in staat is deze gevraagde zekerheid binnen 8 dagen na het verzoek te verschaffen, dan kan Conijn Parketvloeren de overeenkomst ontbinden. Koper kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.
 • WANNEER MAG KOPER DE BETALING OPSCHORTEN:
  Koper mag zijn betalingsverplichting tot een maximum van 50% van het gefactureerde bedrag ook opschorten, uitsluitend indien Conijn Parketvloeren de klacht van koper heeft aanvaard en toezegt het euvel binnen één maand te zullen herstellen. Koper is verplicht onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan, indien Conijn Parketvloeren de geconstateerde klachten afdoende heeft verholpen.
 • CONIJN PARKETVLOEREN BLIJFT EIGENAAR:
  Tot het moment dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al de geleverde vloerbedekking eigendom van Conijn Parketvloeren.
 • MILIEU

Conijn Parketvloeren zal bij het verrichten van de werkzaamheden een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieu hygiënische aspecten. Indien partijen dit zijn overeengekomen, Conijn Parketvloeren, voor zover dit van toepassing is op zijn werkzaamheden, een afvalstoffenadministratie voeren.

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal de wederpartij er voor zorg dragen dat alle verwijderde stoffen en materialen op de afgesproken plaats van bestemming aankomen.

Indien is overeengekomen dat Conijn Parketvloeren er zorg voor zal dragen dat de verwijderde stoffen op de plaats van bestemming aankomen en de wederpartij andere stoffen aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgesteld of deze met de overeenkomen stoffen en materialen vermengt, komen de (extra) kosten welke Conijn Parketvloeren voor de verwijdering en de verwerking hiervan dient te maken geheel voor rekening van de wederpartij en is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade, welke als gevolg hiervan wordt geleden door Conijn Parketvloeren of derden. De wederpartij vrijwaart Conijn Parketvloeren voor eventueel aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

De verwijdering van de stoffen en materialen uit het milieu is voor rekening van de wederpartij. Deze stoffen en materialen blijven, al dan niet verwijderd, eigendom van de wederpartij totdat het afvalverwerkingsbedrijf deze stoffen en materialen voor verwerking heeft geaccepteerd. Tot dit moment blijft het risico van de stoffen en materialen bij de wederpartij berusten.

 • OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

Conijn Parketvloeren is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn.

Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

Lijmresten van vloeren worden niet standaard verwijderd dan wel alleen als dit expliciet is overeengekomen.

Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de vloer en/of het object in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 werkdagen na voormelde mededeling dat de werkzaamheden afgerond zijn, niet heeft gereclameerd bij Conijn Parketvloeren.

Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het object en/of het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden.

Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming van het object in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 2 weken na oplevering. Conijn Parkervloeren is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 • AANSPRAKELIJKHEID CONIJN PARKETVLOEREN:
  Is er, nadat de vloerbedekking door of namens koper is aangebracht, sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Conijn Parketvloeren, welke tekortkoming ook niet eerder had kunnen worden vastgesteld, dan is de door Conijn Parketvloeren te betalen schade beperkt tot ten hoogste het opnieuw leveren van vloerbedekking en de daarbij gebruikte hulpmaterialen. Houten vloerdelen kunnen, hoe zorgvuldig ook geschaafd en afgewerkt, splinters bevatten, waaraan koper zich, bij het uitpakken van de pakketten, kan verwonden. Koper dient daarom zelf de nodige maatregelen te treffen dergelijke verwondingen te voorkomen. Door Conijn Parketvloeren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, indien blijkt dat koper de verstrekte instructie met betrekking tot het aanbrengen en/of afwerken van de vloerbedekking niet juist heeft opgevolgd.
 • GARANTIE op materiaalfouten:
  Voor zover door Conijn Parketvloeren afgeleverde vloerbedekking dat nog niet is gelegd, materiaalfouten vertoont, zal Conijn Parketvloeren dit gratis vervangen binnen 3 weken nadat koper hem hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Bij de aflevering van het vervangende materiaal dient koper het materiaal waarop de klacht betrekking heeft, weer aan Conijn Parketvloeren ter beschikking te stellen. Als de vloerbedekking, nadat het door koper is gelegd, materiaalfouten zou vertonen, is dat naar meestal enige maanden na het leggen. Daarom wordt door Conijn Parketvloeren op gelegd vloerbedekking een garantie verstrekt van één jaar tegen optredende materiaalfouten. Indien de geconstateerde materiaalfouten zich beperken tot minder dan 20% van het oppervlak van de geleverde vloerbedekking, dan zal dit materiaal door Conijn Parketvloeren worden verwijderd en zal ter plekke nieuw materiaal worden aangebracht. Indien de materiaalfouten de gehele vloer of praktisch de gehele vloer betreffen en de vloer door Conijn Parketvloeren is gelegd, heeft koper de keuze uit: de vloer te behouden tegen betaling door Conijn Parketvloeren van een schadebedrag ter grootte van 25% van de destijds berekende waarde van de vloerbedekking te verlangen dat de vloer door Conijn Parketvloeren wordt verwijderd en dat daarna door Conijn Parketvloeren een nieuwe vloer van gelijke waarde wordt gelegd, tenzij koper voor een andere kwaliteit kiest. Indien die kwaliteit duurder is, zal koper het verschil in prijs aan Conijn Parketvloeren vergoeden; te verlangen dat de vloer door Conijn Parketvloeren wordt verwijderd en dat de destijds betaalde koopsom aan koper wordt gerestitueerd. Conijn Parketvloeren zal niet gehouden zijn een gehele vloer te verwijderen, een nieuwe vloer te leveren en te leggen, dan wel de koopsom te restitueren, alvorens de rechter Conijn Parketvloeren in het ongelijk heeft gesteld. Koper dient, indien hij de vloerbedekking zelf legt of zelf opdracht geeft door hem gekochte vloerbedekking te leggen, de door of vanwege Conijn Parketvloeren meegeleverde behandelings-, leg-, afwerk- en onderhoudsinstructies stipt te hanteren; bij gebreke hiervan kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
 • WANNEER EN HOE MOET KOPER KLACHTEN KENBAAR MAKEN:
  Koper is verplicht het geleverde vloermateriaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te inspecteren en doet er verstandig aan om bij twijfel Conijn Parketvloeren direct te informeren. In ieder geval dient koper onder die omstandigheden niet tot het leggen van het vloermateriaal over te gaan, omdat hij anders grote kans loopt buiten de hierboven genoemde garantieregeling te vallen. Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Conijn Parketvloeren kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor, dan is koper verplicht om binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, Conijn Parketvloeren daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan Conijn Parketvloeren is gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van aantastingen van de vloer door de gebruikte middelen en methoden indien Conijn Parketvloeren niet wist en kon weten dat de door hem gebruikte middelen en methoden dergelijke aantastingen zouden veroorzaken.

Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van vloeren die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze vloeren, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

Geen klachten zijn mogelijk indien het object en/of de vloer na oplevering is verbouwd, bewerkt met toxische stoffen of anderszins in, bij of aan (onderdelen van) het object of de vloer werkzaamheden hebben plaatsgevonden waarbij verontreiniging of beschadiging van het object of de vloer kan zijn opgetreden.

De wederpartij dient Conijn Parketvloeren in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Conijn Parketvloeren te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het noodzakelijk is dat Conijn Parketvloeren ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

 • ANNULEREN DOOR KOPER:
  Tot uiterlijk 6 weken vóór de geplande afleverdatum kan koper de met Conijn Parketvloeren gesloten overeenkomst ontbinden op gronden die koper, als hij dat niet wil, niet aan Conijn Parketvloeren kenbaar hoeft te maken. Omdat Conijn Parketvloeren op dat moment al kosten heeft gemaakt (verkoop kosten, orderbehandelingskosten, administratiekosten, transportkosten) is het onder die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan Conijn Parketvloeren vergoedt. Als de overeenkomst handelt over vloermateriaal dat normaliter in het assortiment van Conijn Parketvloeren voorkomt, bedragen die kosten 15% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Gaat het om speciale bestellingen die Conijn Parketvloeren op speciaal verzoek van koper heeft moeten inkopen, dan bedragen die kosten 50% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag. Dat het om een speciale bestelling gaat, dient door Conijn Parketvloeren wel uitdrukkelijk in de offerte te worden vermeld
 • AANNEMING VAN WERK:
  Indien een koper met Conijn Parketvloeren een overeenkomst sluit, waarbij door koper de aangeduide vloerbedekking door Conijn Parketvloeren moet worden geleverd en gelegd, is er sprake van een aannemingsovereenkomst. De in de overeenkomst genoemde levertijd is tevens het tijdstip waarop met het leggen van de vloerbedekking wordt begonnen. In afwijking van hetgeen bij artikel 10 (betaling) is vermeld, dient betaling van een aannemingsovereenkomst als volgt te geschieden: 25% binnen 14 dagen na het sluiten van de aannemingsovereenkomst; 50% bij het afleveren van de vloerbedekking en het begin van de legwerkzaamheden; 25% bij oplevering van de gelegde houten vloer.
 • VOORWAARDEN WAAROP VLOEREN WORDEN GELEGD:
  Conijn Parketvloeren is niet verplicht eerder met de werkzaamheden te beginnen, dan nadat hem is gebleken dat de ondervloer in de ruimste zin des woords (dus inclusief balklagen, leidingen, etc.) in een zodanige staat verkeert en van zodanige constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht. Zo nodig kan Conijn Parketvloeren koper hiervoor de nodige aanwijzingen geven. Koper dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de houten vloer moet worden gelegd, droog en afgesloten is. Indien bij aanvang der werkzaamheden blijkt dat de ondergrond te vochtig is om het vloermateriaal aan te brengen dan zal Conijn Parketvloeren het vloermateriaal niet aanbrengen. Indien door Conijn Parketvloeren wordt geconstateerd dat het op grond van een te hoog vochtigheidsgehalte niet verantwoord is de vloer aan te brengen dan zal in overleg met koper een nieuwe termijn worden vastgesteld waarop de vloer zal worden gelegd. De kosten van eventueel stroomverbruik, dat noodzakelijk is ten behoeve van het leggen van de vloer en de kosten van voor en tijdens het leggen noodzakelijke verwarming, zijn voor rekening van koper. Koper verbindt zich alle instructies op te volgen die Conijn Parketvloeren hem geeft ter verkrijging van een goed resultaat van het legwerk. Deze instructies kunnen onder meer betrekking hebben op de verwarming, ventilatie en verlichting.

De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 55% - 65% zijn, de minimale temperatuur 15gr. Het vochtpercentage in een zandcement dekvloer mag maximaal 2% bedragen, voor een anhydriet vloer wordt maximaal 0,3% aangehouden. De koper beschikt over een gekeurde en technisch goede stroomvoorziening, welke door de Conijn Parketvloeren op een veilige manier gebruikt kan worden.

 • EXTRA KOSTEN BIJ HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN:
  Tenzij het tegendeel uit de desbetreffende overeenkomst blijkt, zijn bij schuur- en reparatieorders de reistijd, reis- en verblijfkosten voor rekening van koper/opdrachtgever. Wanneer de ondervloer vlak gemaakt moet worden en luiken of uitsparingen in de vloer moeten worden gemaakt; afgewerkte vloeren. moeten worden afgedekt; ruimten moeten worden ontruimd, meubelen moeten worden versjouwd, bestaande vloerbedekking moet worden opgenomen, materiaal en gereedschap naar andere verdieping moet worden getransporteerd; nog andere werkzaamheden dan die welke tot de uitvoering van de overeenkomst behoren, door of namens koper aan Conijn Parketvloeren gedurende de duur van het werk worden opgedragen; legafval zoals zaagsel, stof, lijmemmers etc. moet worden afgevoerd, dan zijn de daaraan verbonden kosten van onder meer materiaal, arbeidsloon, afvoer- en stortingskosten voor rekening van koper. Conijn Parketvloeren zal koper hiervan steeds, zo mogelijk vooraf, in kennis stellen.
 • GARANTIE OP GELEGDE VLOEREN:
  Door Conijn Parketvloeren gelegde vloeren worden uitsluitend - en wel gedurende één jaar na het leggen - gegarandeerd tegen materiaalfouten en leggebreken. De termijn van één jaar is gekozen omdat in de praktijk is komen vast te staan dat materiaalfouten en leggebreken, zo die aanwezig zijn, zich in ieder geval ruimschoots binnen één jaar manifesteren. Indien door koper aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet Conijn Parketvloeren in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen. Indien koper niet bereid is dan wel niet in staat is om zijnerzijds de in zijn invloedssfeer liggende oorzaken weg te nemen, die hebben geleid tot leggebreken of volgens schriftelijke mededeling van Conijn Parketvloeren naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot leggebreken, dan vervalt de garantieverplichting van Conijn Parketvloeren daarvoor. De garantie tegen leggebreken geldt niet indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die Conijn Parketvloeren bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals: onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien deze tenminste niet door Conijn Parketvloeren is aangebracht; vlak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen; sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimten; constructiefouten in het gebouw.
 • AANSPRAKELIJKHEID CONIJN PARKETVLOETEN/AANNEMER:
  Met betrekking tot het verplaatsen van meubilair en andere roerende zaken, nodig om de vloer te kunnen leggen, tot welke handelingen koper hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend toestemming heeft gegeven, wordt alle aansprakelijkheid uitgesloten c.q. vrijwaart koper Conijn Parketvloeren en zijn personeel tegen alle aanspraken van derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld van Conijn Parketvloeren of diens personeel. Is er, nadat de vloerbedekking door of namens Conijn Parketvloeren is aangebracht, sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Conijn Parketvloeren, dan is de door Conijn Parketvloeren te betalen schade beperkt tot het opnieuw leveren van vloerbedekking, het legloon en de daarbij te gebruiken hulpmaterialen. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van Conijn Parketvloeren wordt betracht, kunnen zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken van vloeren.
 • FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden Conijn Parketvloeren gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 • GEDEELTELIJKE NIETIGHEID:
  Indien één van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen koper en Conijn Parketvloeren gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling, die partijen met hun overeenkomst hadden, het meest dicht benadert.
 • WELK RECHT IS VAN TOEPASSING:
  Op alle overeenkomsten tussen koper en Conijn Parketvloeren is alleen het Nederlandse recht van toepassing.
 • GESCHILLENBESLECHTING:
  Indien koper of Conijn Parketvloeren van mening is dat tussen hen sprake is van een geschil, dat voortvloeit uit een overeenkomst tussen koper en Conijn Parketvloeren, dan is de rechtbank in het arrondissement Alkmaar bij uitsluiting bevoegd van dit geschil kennis te nemen. Deze uitsluiting van bevoegdheid heeft geen betrekking op geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.
 • DEPOT Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • PRIVACY STATEMENT

Conijn Parketvloeren zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacy rechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Conijn Parketvloeren gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Conijn Parketvloeren verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige personeelsgegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan Conijn Parketvloeren worden verstrekt. Conijn Parketvloeren zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Conijn Parketvloeren noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten leveren en aanbieden. Hieronder wordt mede het afhandelen van betalingen en het verzenden van nieuwsbrieven begrepen. Uiteraard zal Conijn Parketvloeren de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Conijn Parketvloeren zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft, behoudens wettelijke uitzonderingsgronden, het recht Conijn Parketvloeren te verzoeken om inzage en rectificatiewisseling van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Conijn Parketvloeren zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Conijn Parketvloeren verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Conijn Parketvloeren behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.

Wij zijn het paasweekend gesloten van zaterdag 30 maart t/m maandag 2 april 2024

Back To Top
Zoeken